هوای بی بی فاطمه

درخواست حذف این مطلب

یافاطمه ا هرا
دلم گرفته
نمیدونم چرااینقدر دلم برات تنگ شده
سه ساله نتونستم روزه بگیرم بخاطر پسری
امسال همش دلم میخواست توپاییزوزمستون جبران کنم که بخاطر معده ام نشد. این چندماه به ذوق ماه رمضان کلی به خودم رسیدم
چی شدکه این چندروزه اینقدردوباره بهم ریختم

امشب دلم گرفته معده دردازصبح تاحالا ولم نکرده
دلم نمیخواد ماه رمضان امسال هم نتونم روزه بگیرم

دارم به تومتوسل میشم شفام روازتومیخوام
خسته شدم چقدر قضاوت بشم
چقدر زخم زبون بشنوم
چقدر مردم به چشم خودشون زندگیم رو تحلیل کنند

میتونی امشب مادرانه برام دعا کنی؟ وقتی مادری دارم که خودش مسبب رنج الان منه ونمیتونه کاری برام ه ولی خودش ازغصه دوروزه همش گریه کرده

من، حوام
لازم نیست موردتایید همه باشم

منه حوای امل وعقب افتاده لازم نیست هم سطح آدم های

بافرهنگ روشنفکر خارج رفته باشه

همینکه تومنو قابل بدونی که اسمم لابلای ذکردعات بیاد یعنی که خوشبختم

امشب دستام تمنای گرفتن گوشه ی دامنت روداره

منو خالی کن ازبغضی که یه مردمسببش هست

حوا نمیخواد بدباشه فقط دیگه نمیدونه چی درسته چی نیست
دعام کن این ماه رمضان منم برم مهمونیه خدا

خودت ازخدا برام دعوت نامه بگیر

این حوافقط یکم هوای خانم بی بی فاطمه روکرده فقط همین